Asbest

Asbest

Asbest kan frigives til luften ved arbejde med asbestholdigt materiale for eksempel i forbindelse med nedrivning, reparation eller ombygning af bygninger opført før 1990. Fibrene kan ved indånding blive transporteret ned i lungevævet og kan være kræftfremkaldende.

 Vi kan hjælpe dig med:
Målinger af asbest i luft og i bygge materialer
Kortlægning af asbest
Vurdering af behov for tiltag
Vurdering af indkapsling, forsegling eller fjernelse af asbest
Kontrolmålinger før, under og efter arbejde med asbest

Eurofins er landets største miljølaboratorium og råder over moderne måle- og analyseudstyr.

Hvad er asbest?

Asbest er en fælles betegnelse for en gruppe af fiberformede silikater. Der kendes adskillige asbestmineraler, men specielt tre typer har fundet anvendelse i industrien – “hvid asbest” (chrysotil), “brun asbest” (amosit) og “blå asbest” (crocidolit).

Asbest besidder en række fremragende tekniske egenskaber, som har betydet, at det er blevet brugt i en lang række produkter. I Danmark menes asbest at have været anvendt i op mod 3.000 forskellige produkter. I dag er brugen af asbest stramt reguleret i de fleste lande.

Asbest har især været anvendt i lofts- og vægbeklædninger, i gulvmaterialer og som isolations- og brandhæmmende materiale.

Det har i mange år været kendt, at der består en sammenhæng mellem asbest i miljøet og visse sygdomme. De første vidnesbyrd om asbests sundhedsskadelige virkning stammer fra 1907, hvor sygdommen asbestose blev beskrevet.

I dag er asbest dokumenteret kræftfremkaldende. Og det er karakteristisk, at der ikke kan sættes en nedre grænse for den sundhedsfarlige koncentration. Det må således tilstræbes at reducere mængden til det lavest mulige.

 

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for asbestundersøgelser:

Kristina Hansen

Kunderådgiver

Regler om asbest i luft

Der er ikke krav om, at asbest skal fjernes, men Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 993 foreskriver, at asbest skal registreres.

Den danske grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for luftbårne asbestfibre er i dag den samme som EU’s grænseværdi på 0,1 fibre pr. cm3. Der er i dag et nul-toleranceniveau i forhold til udsættelse for asbestfibre i arbejdsmiljøet, og det vil også gælde uændret fremover. Du kan læse mere om Arbejdstilsynetsregler her.

Materialekontrol

Det er vanskeligt at skabe sig et overblik over, hvilke materialer, der indeholder asbest. Dette skyldes blandt andet den store mængde af produkter, hvor asbest er anvendt. Flere af disse produkter findes i udgaver med og uden asbest.

Det er ofte nødvendigt at foretage en detaljeret undersøgelse af materialet for at afgøre, om det indeholder asbest.

Eurofins kan hjælpe dig med materialekontrol. Du kan enten selv udtage prøverne og sende dem til os – eller vi kan udtage prøverne.

Kortlægning og vejledning

I forbindelse med kortlægning af asbest tilbyder vi at foretage en uvildig vurdering af behov for tiltag – herunder behov for indkapsling, forsegling efter fjernelse af asbestholdige materialer.

Asbest-renovering skal ses i en sammenhæng, og det kan være mest hensigtsmæssigt at sikre materialerne frem for at fjerne dem.

Kontrol for asbest i luft – akkrediterede målinger

Ved forekomst af asbest kan det være aktuelt at foretage målinger for mængden af luftbårne asbestfibre. Vi tilbyder måling af fiber-koncentration med efterfølgende analyse og rapportering.

Arbejdshygiejniske målinger gennemføres som akkrediterede målinger i henhold til akkreditering nr. 554 under DANAK.

Rengøringskontrol ved asbestsanering

En asbestsanering indebærer to elementer af afgørende betydning for arbejdets resultat:
1.  Selve nedtagningen / forseglingen af de asbestholdige materialer
2.  Den efterfølgende rengøring

Hvis der ikke foretages en omhyggelig rengøring efter sanering, risikerer man fiberkoncentrationer mange gange højere, end før arbejdet blev iværksat.

Egne og udenlandske erfaringer viser, at rengøringen ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan kontrolleres visuelt. Som supplement til den visuelle kontrol bør der gennemføres tekniske målinger. Eurofins tilbyder rengøringskontrol efter saneringsopgaver.

Klik her kontakte os, hvis du har brug for at få lavet en asbestmåling

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close