DGNB - indeklimamålinger

DGNB er en bæredygtighedscertificering for nyt byggeri. Certificeringen gælder for alle typer bygninger f.eks. bolig-, kontor- og hotelbyggeri, hospitaler, dag- og uddannelsesinstitutioner. 

Byggematerialer kan indeholde flygtige kemiske stoffer, som frigives til luften inde i bygningerne og potentielt udgøre en sundhedsskadelig risiko for brugerne af byggeriet. Denne afgasning er ofte størst ved nybyggeri, hvor der anvendes nye og friske materiale. DGNB certificeringen stiller bl.a. krav til den indendørs luftkvalitet. Disse krav er beskrevet i DGNB manualens kriterium SOC 1.2.

Akkrediterede målinger af indeklimaet

Vi tilbyder akkrediterede målinger og laboratorieanalyser af indeklimaet i nybyggeri i henhold til DGNB manualen. Vi kan hjælpe dig med: 
 Rådgivning
• Prøvetagning
• Laboratorieanalyser
• Rapportering

Kriterium: Flygtige organiske forbindelser (VOC’er og aldehyder)

I henhold til DGNB manualen (gældende fra 1. januar 2021) skal den indendørs luftkvalitet vurderes på baggrund af indeklimamålinger af totalkoncentration af flygtige organiske forbindelser (TVOC) samt målinger af 152 enkeltkomponenter (VOC’er) herunder formaldehyd og andre aldehyder).
 TVOC-koncentration (totalkoncentration) må ikke overstige 3.000 μg/m³.
 
Kravene til indendørs luftkvalitet skal dokumenteres ved indeklimamålinger i det færdige byggeri inden byggeriet overdrages til brugerne.
 

Radon

DGNB-certificeringen kræver desuden målinger for radon. Radon-koncentrationen må ikke overskride 100 Bq/m3. Vi tilbyder radonmålinger i henhold til SBi-anvisningen, som kræves i DGNB. Du kan læse mere om vores radonmålinger her
 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Eurofins har erfarne måleteknikere, som udtager luftprøverne under DANAK akkreditering i det nye byggeri i henhold til DGNB-manualens forskrifter. Luftprøverne analyseres i vores akkrediterede laboratorium for TVOC og formaldehyd og de øvrige enkeltstoffer i henhold til de påkrævede gældende EN- og ISO standarder.

Inden målingerne gennemføres kan vi rådgive om DGNB’s krav til:
• Måletidspunkt (28-dages regel)
• Antal målepositioner
• Klimatiske omstændigheder i forbindelse med ventilation

Måleresultaterne rapporteres i akkrediteret rapport og/eller i DGNB’s Bilagsark 1 – ”Afgasninger fra byggematerialer – EU-LCI-grænseværdier”.
 
Du kan læse mere om DGNB certificering hos Green Building Council Denmark.
 
 

Kontakt mig for at få lavet TVOC og formaldehyd luftprøver:

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close