Indeklima på kontoret

Indeklima på kontoret

Dårligt indeklima på kontoret kan give anledning til en række symptomer så som træthed, svimmelhed samt irritation af slimhinder og øjne for de ansatte.

Arbejdstilsynet har samlet vejledende værdier for de mest gængse forhold relevante for indeklima i kontormiljøer. Afvigelse fra værdierne kan være årsag til symptomer hos de ansatte. 

Der findes mange forskellige årsager til dårligt indeklima i kontormiljøer. Eurofins kan hjælpe med at analysere og vurdere følgende:

Kemisk afgasning

Byggematerialer som gulvbelægning, maling, lim og fugemasse, men også inventar som møbler kan afgive flygtige organiske forbindelser (VOC) og aldehyder, som fx formaldehyd. Afgasningen er størst ved nye materialer og produkter og vil aftage over tid. For at minimere afgasningen og dermed forbedre luftkvaliteten kan der med fordel vælges miljømærkede produkter.

Formaldehydindehold i luften skal være under 0,15 mg/m3

Laserprintere og fotokopimaskiner kan genere betydelige mængde forurenende stoffer. Placering bør derfor overvejes ift. afhængig af type, størrelse og brug af apparat(er).

CO2

Hvis ventilationen er begrænset i forhold til antal personer er niveauet af kuldioxid vigtigt at monitorere. 
 
Anbefalet max niveau: 1000 ppm

Ved selv kortvarig overskridelse af 2000 ppm CO2 i luften er luftskiftet for lavt og bør øges.

 

Mikroorganismer og skimmel

Fugt og varme giver gode vækstforhold for mikroorganismer som fx skimmelsvampe. Derfor er det vigtigt at bygningskonstruktioner er tætte, men skal samtidig være designet så fugt kan dampe af.

Ventilationsanlæg kan være velegnede til at reducere luftfugtigheden, men kan også bidrage til spredning af mikrobiel vækst hvis filtre etc. ikke vedligeholdes.

Har du mistanke om skimmelvækst kan vi hjælpe dig med at vurdere forholdene  inden der skrides til yderligere handling. Du kan læse mere om skimmel her.

Temperatur og træk

I kontormiljø findes mange forskellige varmekilde. Af udefrakommende er den primære sol gennem vinduer eller dårlig isolering. Interne varmekilder vil typisk være personer, belysning og anden elektrisk udstyr som fx computere. 

Anbefalede temperaturer:
Optimal temperatur: 20-22 °C
Anbefalet max temperatur: 23 °C

Optimalt bør temperaturen ikke have for store udsving i løbet af en arbejdsdag. Udsving på over 4 °C i kontorlokaler vil ofte give gener. Temperaturen ved stillesiddende arbejde må ikke overstige 25 °C.

I de kolde måneder kan dårligt isolerede vinduer og overflader lede til kuldenedfald, som kan føles som træk.

For at ventilationsanlæg ikke skal give anledning til følelse af træk anbefales en lufthastighed på max 0,15 m/sek.

Luftfugtighed

Tør luft kan forårsage irritation af slimhinder i øjne, næse og svælg. Derfor er det vigtigt at sikre en fornuftig luftfugtighed.

Anbefalet relativ luftfugtighed er mellem 25 og 60 %

Befugtning af luft er som udgangspunkt ikke nødvendig i dansk klima. Såfremt luften føles tør er det som regel et udtryk for høje temperaturer, støv eller kemiske stoffer i luften.

Øvrige parametre som fx støv og lys kan ligeledes have en indvirkning på indeklimaet. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Sådan kan vi hjælpe dig med at skabe et godt indeklima på kontoret

Vi råder over avancerede måle- og analysefaciliteter, som kan tilvejebringe den information, du skal bruge for bedst at prioritere udbedrende tiltag og sætte effektivt ind. Vi rådgiver om hvilke parametre der er relevante at afdække i netop din situation. Måleresultaterne rapporteres i akkrediteret rapport sammenholdt med de relevante myndighedsanbefalinger på området og vores faglige vurdering. 

Vi tilbyder prøvetagning og analyse af følgende parametre: 
Temperatur, luftfugtighed og CO2
Træk (kvalitativ vurdering)
Flygtige organiske forbindelser (VOC)
Formaldehyd og andre aldehyder
Skimmelsvamp
Støj

Du kan også læse mere om indeklima her  

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for indeklimaundersøgelser:

Kristina Hansen

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close