Påbud og akkrediterede målinger

Har din virksomhed fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at undersøge det kemiske arbejdsmiljø, er der ofte krav til at virksomheden får gennemført en undersøgelse med dokumentationsmålinger. Eurofins Miljø Luft A/S tilbyder akkrediterede arbejdshygiejniske målinger i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet.

 

AT-Påbud

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder i Danmark for at sikre, at medarbejdere kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og lovgivningen overholdes. Når Arbejdstilsynet oplever, eller får mistanke til, at arbejdsmiljøloven ikke overholdes, f.eks. pga. risiko for eksponering for farlige stoffer og kemikalier bl.a. støv og gasser, kan Arbejdstilsynet udstede påbud af forskellig type f.eks.:

  • Forbud
  • Skærpet tilsyn
  • Strakspåbud
  • Påbud med frist
  • Rådgivningspåbud
  • Undersøgelsespåbud (§21-påbud)

I alle typer af påbud på det kemiske arbejdsmiljøområde kan der være krav til nærmere undersøgelser med dokumentationsmålinger. Det kan f.eks. være at undersøge luftens indhold af støv, partikler, fibre, gasser eller dampe, der kan være sundhedsskadelige.

Dokumentationsmålinger

Dokumentationsmålinger i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet skal altid laves af akkrediterede laboratorier eller af autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Dokumentationsmålinger skal opfylde særlige krav til målestrategi, prøvetagning, analyse og rapport, efter Arbejdstilsynets anvisning. Derfor er det altid en god idé at tage fat i et laboratorium, der er akkrediteret til denne type af målinger og analyser.

 

Akkrediteret under DANAK

Eurofins Miljø Luft A/S er ISO 17025 akkrediteret under DANAK til at udføre arbejdshygiejniske målinger for både partikulær og gasformig luftforurening med både aktiv og passiv måleteknikker. Vores rådgivere og måleteknikere har mange års erfaring med besigtigelser og udførsel af virksomheder af mange forskellige typer og brancher i forbindelse med arbejdsmiljøundersøgelser på det kemiske område. Vi tilbyder akkrediterede målinger herunder:

Vi rådgiver om hvilke stoffer, der er relevante at måle for hvis det ikke er specificeret i et evt. påbud, samt hvilke målemetoder, der er bedst egnet til netop den specifikke situation. Gennem en tæt dialog med kunden, sikrer vi at målingerne bliver repræsentative for virksomhedens normale arbejdsforhold.

 Vi sikrer naturligvis at de krav, der stilles i et evt. påbud, opfyldes.

Vores måleteknikere er uddannet til at foretage akkrediterede målinger. Vi er akkrediteret til prøvetagninger af partikulær og gasformig luftforurening med internationalt anerkende arbejdshygiejniske målemetoder f.eks. DS/EN og ISO standarder. Vi kan foretage målinger både som personbårne eksponeringsmålinger og stationære målinger og med aktiv eller passiv prøvetagning.   

Eurofins er Danmarks største miljølaboratorium og har et meget stort udvalg af akkrediterede analyser og analysepakker. Vi samarbejder med det globale netværk af Eurofins laboratorier og kan derfor i de fleste situationer finde en løsning på selv en kompleks analyse.

Efter endt måling (prøvetagning og analyse) udarbejder vi en samlet akkrediteret rapport i henhold til DS EN ISO IEC 17025 standarden. Den akkrediterede målerapport angiver beskrivelser af måleomfang, målemetoder, analysemetoder samt præsenterer måleresultater og evt. en vurdering af disse i forhold til gældende grænseværdier, hvis dette er aftalt med kunden på forhånd i en overensstemmelseserklæring.

Eurofins tilbyder udlejnings af måleudstyr f.eks. pumper, flowmetre, cykloner og opsamlingsmedier, så du selv kan foretage målingerne f.eks. hvis du er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Efter din prøvetagning analyserer vi dine luftprøver i vores laboratorium i henhold til vores akkreditering.  

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig:

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close