Skimmel

Skimmel og fugtighed

Skimmelsvampe findes naturligt i naturen og i luften omkring os, men tilstrækkelig fugtige og kølige forhold eller vandskadede byggematerialer kan give særligt gode betingelser for skimmelvækst. Skimmevækst i byggematerialer kan medføre unormale og uønsket høje niveauer af skimmelsvampe i luften og dette kan medføre allergifremkaldende og sundhedsskadelige effekter for mennesker.

Luftfugtigheden er en af de vigtigste faktorer i forbindelse med skimmel og generelt et godt indeklima. Som tommelfingerregel gælder det, at den relative luftfugtighed skal ligge mellem 40 og 60% – dette gælder både på arbejdspladser og i boliger. I mange tilfælde kan du selv nedsætte eller undgå forhøjet luftfugtighed, ved at være opmærksom på enkelte punkter: 
Luft ud i alle rum dagligt – det er især vigtigt i sommerperioden
Et rum skal som udgangspunkt være minimum 17 grader året rundt
Der skal være fri passage i aftræk og ventiler

Hvis du blot sørger for at være opmærksom på de ovennævnte faktorer, har du som udgangspunkt gode forudsætninger for at opnå en fornuftig luftfugtighed og undgå skimmel i indeklimaet. Er naturlig ventilation ikke muligt eller tilstrækkeligt må suppleres med mekanisk ventilation.

Skimmelmålinger

Eurofins tilbyder målinger af skimmel i luft, på overflader og i byggematerialer, som kan hjælpe med at identificere og kortlægge skimmelproblemer i bygninger

Luftprøve (indeklima):

• Luftprøve – Dyrkning 
Med en luftprøve er det muligt at bestemme mængden og typen af skimmelsvampesporer, som er til stede i luften. Luftprøver udtages ved at luftbårne mikroorganismer opsamles ved impaktion på et næringsmedie, som herefter dyrkes i laboratoriet. 

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for undersøgelser for skimmel og fugtighed

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

Overflademålinger:

• Aftryksplader – ikke-destruktiv prøvning
Med en aftryksplade er det muligt at bestemme, hvilken type og mængde levedygtig(e) skimmelsvamp(e) der er tilstede på prøvetagningsstedet. Prøven er en dyrkningsprøve, der udtages ved at trykke pladen mod en given overflade (f.eks. en væg). 

• Tapeaftryk – ikke-destruktiv prøvning
Med et tapeaftryk er det muligt at bestemme, hvilken type skimmelsvamp, der er tilstede på et givent sted. Modsat aftrykspladen giver den ikke en indikation af mængden, men den benyttes til at fastslå, om en given vækst er skimmel eller ej.

Materialeprøver:

• Materialeprøve – destruktiv prøvning
Med en materialeprøve er det muligt at bestemme, om der er skimmel tilstede på en given overflade.Vi tilbyder ved materialeprøver både analyse af materialet ved direkte mikroskopi eller dyrkning.

Regler på området

I luft (indeklima) er der ingen grænseværdier for skimmel. Vi anbefaler at suppleres indeklimamålingerne med en referencemåling udendørs for at have et sammenligningsgrundlag i form af den naturlige forekomst af skimmel på måletidspunktet (baggrund). Hvis niveau ude og inde er det samme, antages der ikke at være et skimmelproblem indendørs.

Kriterier til beskrivelse af skimmelsvampe på overflader og i materialeprøver:
• Ringe vækst < 10 kolonier
• 10 < moderat vækst < 50
• Massiv vækst > 50 kolonier

Kontakt mig for at få lavet en skimmelanalyse  

Vi udfører ikke opgaver for private.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close