Støjmåling

Eurofins Miljø Luft kan hjælpe dig med erfaren rådgivning, måling og beregning indenfor en lang række områder, herunder:

 • støj fra virksomheder: støjkortlægning, måling og beregning
 • støj på arbejdspladsen: APV, trivsel og eventuel kortlægning
 • trafikstøj – støj fra veje
 • støj fra maskiner, bestemmelse af den såkaldte kildestyrke
 • støj i boliger
 • akustik i rum, rumakustiske parametre – som for eksempel efterklangstid
 • støj fra installationer

Vi er godkendt af Miljøstyrelsen (akkrediteret af DANAK) til at udføre måling og beregning af ekstern støj, samt måling af for eksempel rumakustik og arbejdspladsstøj.

Støj fra virksomheder

Støjmåling og beregning af ekstern støj fra virksomheder er oftest et krav i for eksempel en miljøgodkendelse. Krav, der også omfatter dokumentation udført som “miljømåling – ekstern støj,” er en støjkortlægning.

Støjdæmpning – Vi hjælper derudover med rådgivning om eksempelvis støjdæmpning. Eller hvis man ønsker at kontrollere den støj, der kommer fra virksomheden, uden at der er krav om det via vilkår.

Vi hjælper med at kortlægger og forklare det, du ønsker. Hvorfor måler vi for eksempel ikke hos naboerne? Støj kan hurtigt blive lidt nørdet, og vi hjælper dig med at gøre det forståeligt.

Vi forklarer relevante begreber og viser, hvad det betyder i forhold til din virksomheds miljøgodkendelse eller påbud. Vi får meget ros fra vores kunder for forstålige rapporter og notater. Derudover bliver vores rapporter løbende kontrolleret af DANAK samt ved interne audits.

Begreber og parametre i forbindelse med lyd/støj

Nogle af de akustiske egenskaber (lyd), som er omtalt, udtrykkes i decibel, dB.
Støjniveau er et lydtrykniveau Lp, og dette niveau vægtes med et filter kaldet A-filteret, derfor enheden dB(A). Ved vægtningen bliver det til LpA . Vægtninger med primært A-filteret sker som udgangspunkt ved andre niveauer, der omhandler støj.

Efter måling af en støjkilde kan kildestyrken (lydeffektniveauet) Lwa bestemmes. Kildestyrken er en objektiv værdi for en støjkildes udsendelse af lyd.

Kildestyrken anvendes til at bestemme lydtryk-niveauet LpA i et givent punkt, i dette tilfælde i omgivelserne ved de såkaldte immissionspunkter. LpA  er et udtryk for lyden her og nu. Middelværdien (som tiden går) af LpA kaldes LAeq.
LAeq beregnes ved alle relevante punkter i omgivelserne for alle kilders bidrag ved punktet og summeres op. Og hermed har man det samlede for LAeq der er lig støjbelastningen Lr ved punktet.

Når vi laver en støjmåling hos din virksomhed, måler vi tæt på alle kilder – dermed undgår vi mest muligt at forstyrre virksomheden aktiviteter.

Støjkilder

Støjkortlægningen omfatter alle betydende støjkilder. Udover de stationære kilder, der alle indgår i selve produktionen, kan der også være for eksempel transport med for eksempel lastbiler og/eller gummihjulslæssere.

Støjgrænser – støjvilkår og omgivelser

I din virksomheds miljøgodkendelse eller et påbud fremgår vilkårene for støj. Det er dem resultaterne sammenlignes med til sidst.

Omgivelserne og din virksomhed: Generelt måler vi kun hos din virksomhed – og ikke hos naboerne. Målingerne fører frem til beregningerne af støjen i omgivelserne.

Beregningerne laves i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj fra virksomheder.
Følgende oplysninger anvendes i beregningerne af støjen:

 • De topografiske forhold ved virksomheden og i omgivelserne (skærmning i forbindelse med transmissionsvejene for udbredelse for støjen).
 • Forhold omkring absorption og andet.
 • De målte kildestyrker samt referencedata.
 • Driften af disse kilder.

Der opbygges en støjmodel, hvorefter støjen beregnes i alle relevante punkter. Denne model kan derefter genanvendes. Yderligere kan man også illustrere støjbilledet ved hjælp af støjniveauer med iso-dB-kurver. Det giver et godt overblik og forståelse.

Støj på arbejdspladsen

Udover krav fra myndighederne om måling af støj på arbejdspladsen, kan en støjkortlægning af arbejdspladsstøj være et godt redskab i forhold til APV, ArbejdsPladsVurdering. Og med fokus på trivsel er dét vores erfaring at det tæller højt.

Emnet støj (uønsket lyd) bliver let nørdet men vi er dygtige til at gøre det forståeligt, så du som kunde slipper for noget, der er alt for nørdet. Forskellige begreber bliver forklaret, så de ikke blot er rapporteret. Din nysgerrighed og behov skulle gerne blive stillet, så det for eksempel er andre end myndighederne, der kan forstå det, som er rapporteret. 

Opgaven kan være relateret til virksomhedens interne APV, trivsel eller et påbud fra Arbejdstilsynet. Og så kan en mindre måling eller en komplet kortlægning af støj på arbejdspladsen være det vi går videre med. Støjen der måles, er den støj personalet er udsat for i forbindelse med produktion – ikke hvad et anlæg støjer, ved steder hvor der ikke er ophold. Vi foretager også vurderinger af de støjdæmpende foranstaltninger, der eventuelt kan gennemføres, set i nøje relation til de krav, der måtte være til det miljø, der kræves i forbindelse med produktion eller anden støjende aktivitet. Målingerne kan omfatte for eksempel alle opholds- og arbejdssteder fra råvarer til færdigvarer på lager.

Lidt om lyd og akustik

Dette afsnit er til dig, som har lidt eller ingen kendskab til støjbegreber. Når vi taler om støj, bør man acceptere “definitionen” at støj er uønsket lyd, generende lyd.

De faktorer der historisk har fastsat støjgrænser er genevirkningen, altså den gene en given lyd giver anledning til. Og herefter kaldes det blot for støj hér. En af de parametre vi kan anvende til at vurdere støj, er en middelværdig af en lang lydmåling, som kaldes det midlede støjniveau, eller også blot støjniveauet. Og støjniveauet vil vi generelt gerne vurdere støjen med. 

Støjværdierne udtrykkes i decibel. Og de er generelt vægtet med et såkaldt A-filter, deraf dB(A). Støjniveau eller lydtrykniveau findes ved hjælp af målinger af lyden “her og nu”, LpA . Middel¬værdien (som tiden går) af LpA kaldes LAeq . 

Støj på arbejdspladsen vurderes af støjniveauet over en periode af 8 timer – samt ved maksimalværdier, hvis/når de har et niveau over en vis værdi. Støjniveauet korrigeret for den tid medarbejderen opholder sig et givet sted af de 8 timer, kaldes støjbelastningen LAeq . 

Rummets akustik 

Rummets akustik er en vigtig faktor i forhold til støjdæmpning af den støj, der udsendes i et rum. Jo større et rum jo længere er efterklangen. Efterklangen omtales oftest ved efterklangstiden. Med en forholdsvis lang efterklangstid i et givet stort rum, vil der være et større støjniveau med de samme kilder i et tilsvarende stort rum, men med en kortere efterklangstid.

Grænsen for støj

På arbejdspladsen er støjgrænsen 85 dB(A) for en periode på 8 timer. I praksis er der 3 grænser gældende for brugen af høreværn. Den ene grænser angiver, at over 80 dB(A), så skal høreværn være anbefalet til medarbejderne. Den anden grænse er på de førnævnte 85 dB(A). Og den betyder, at over 85 dB(A), så er det påbudt at bruge høreværn. En tredje grænseværdi er på 137 dB(C) for spidsværdier. Der kan også være grænser for den nævnte efterklangstid. Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med støj på arbejdspladsen. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du for eksempel finde gældende regler, krav til målingerne samt krav til rum.

Målinger 

Målingerne udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledninger og regler. Målinger i forbindelse dokumentation af støj på arbejdspladsen kræver at de i vides muligt omfang udføres ved en given medarbejders ører.

Vejtrafikstøj

Beregningerne kan for eksempel, være omfattet af krav i et projekteret nyt boligområde, så støjniveauet skal dokumenteres. Trafikstøj håndteres stort set kun ved beregninger. Målinger kan udføres men det er generelt vejledende målinger.

Hvorfor måler vi for eksempel ikke på vejen? Dét skal forklares uden det bliver for teknisk, og det vil fremgå af rapporteringen. Den korte version er, at trafikstøj ikke er den samme fra dag til dag, og derfor beregnes denne støjbelastning fremfor at blive målt på stedet. Støjen (den uønskede lyd) er et fagligt tungt emne, som vi gør mere forståeligt, ved at vi blandt andet indfører dig i de faglige begreber samt reglerne omkring for eksempel grænseværdier. 

Som nævnt så bliver trafikstøj beregnet, og det måles oftest kun for at kunne præsentere vejledende værdier. 

Støjniveau er et lydtrykniveau Lp , (støj er uønsket lyd) og dette niveau vægtes med et filter, dB(A), ved vægtningen bliver det til LpA . Vægtninger med primært A-filteret sker som udgangspunkt ved andre niveauer der omhandler støj.

Dette LpA  er et udtryk for lyden her og nu. Middel¬værdien (som tiden går) af LpA kaldes LAeq. Lydtrykket relateres til en referenceværdi, en basisværdi, en slags 0-værdi. Dette LAeq  beregnes også ved et givet punkt (immissionspunkt) i omgivelserne. 

Herefter kan LDEN bestemmes – værdien man vurderer støjen med. DEN er en sammentrækning af DayEveningNight. LDEN er et udtryk for en vægtet værdi for støjen. 

Måling af akustik

Med målinger af akustik, kan man for eksempel måle den såkaldte efterklangstid (rumklang), lydisolationen i beboelse, kontorer, produktionslokaler samt byggerier. Eurofins Miljø Luft tilbyder akustiske målinger af blandt andet:

– Efterklangstid og beregning af absorptions-arealet 
– Luftlydisolation og beregning
– Trinlydsdæmpning og beregning af L’n,w
– Støj fra installationer

Akustikken skal helst passe til behovet dér hvor man er. Dårlig akustik kan være forringende for velvære ikke blot derhjemme, men i høj grad også på arbejdspladsen.

Vores rapport bliver de løbende kontrollereret af kvalitetsorganet DANAK samt ved interne auditter – og tilbagemeldingen fra vores kunder er ofte, at rapporterne er lette at forstå. Vi forklarer begreberne og forklarer også hvad det betyder i forhold til jeres behov samt den nysgerrighed, der næsten altid er omkring akustik i rum. 

Ved byggeri og/eller indretning af boliger, erhvervslokaler, børnehaver samt undervisningslokaler, er det vigtigt at tænke på akustikken. Du skal derfor være opmærksom på og have dokumentation for, at lokalerne lever op til Bygningsreglementet og/eller Arbejdstilsynet’s anvisninger. Der bliver normalt stillet krav om at dokumentere, at nybyggeri overholder Bygningsreglementet’s krav til de akustiske forhold.

Vi kan hjælpe dig med målinger og beregninger, som kan dokumentere, om de almene akustiske krav til bygninger er overholdt.

Akustik er dog også et spørgsmål om velvære. Folks velbefindende i en bygning afhænger blandt andet af akustikken. Målinger af akustik kan være et vigtigt redskab til at sikre velværen og trivslen både på arbejdspladser og i hjemmet. Dokumentation af akustiske forhold er også krav fra Bygningsreglementet og At-anvisning nr. A.1.16. Akustikken har også stor betydning, når man bygger erhvervslokaler, undervisningslokaler og institutioner – specielt børnehaver og vuggestuer. 

Bygningsreglementet handler om krav til akustikken. Her står grundlæggende, at bygninger skal udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold.

Vi er din samarbejdspartner

Eurofins Miljø Luft er din samarbejdspartner, som sætter kvaliteten i fokus. Vores team er erfarne medarbejdere med stor viden inden for støj og akustik, tekniske anlæg og processer. Vi råder over moderne udstyr, og er akkrediteret af DANAK til at gennemføre de nævnte lydmålinger.

Vi har det nyeste måleudstyr, der gør det muligt direkte på stedet at beregne de relevante parametre, for eksempel efterklangstiden og luftlyd-isolationen.

Alt vores akustiske udstyr er sporbart kalibreret. Det vil sige at vores kalibratorer, støjmålere, mikrofoner med videre bliver kalibreret ved et DANAK-laboratorium efter gældende retningslinjer. Vores måleudstyr udfører dermed troværdige og præcise akustiske målinger. 

Rapporteringen

Vi får meget ros fra kunder for forståelige rapporter og notater. Derudover bliver vi løbende kontrollereret af kvalitetsorganet DANAK samt interne auditter, så du er sikret, at rapporten lever op til de gældende krav.

 

Hvis du har brug for at få lavet en støjmåling, er du meget velkommen til at kontakte mig:

Per Andersen

Seniorrådgiver

Har du brug for at få lavet en støjmåling?

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en støjkortlægning?
Det kan være en samling lydmålinger af støjen fra samtlige støjkilder på en virksomhed. Først målinger, derefter beregninger og afslutning med en rapport.

Vores virksomhed har fået klager over støj – hvad gør vi?
Det er en af Eurofins Miljø Luft’s virkelig stærke kompetencer. Vi kan hjælpe jer hele vejen og kan for eksempel starte med måle støjen. Eventuelt tage dialogen for jer med klagerne eller kommunen.

Kan man anvende en støjmåling i forbindelse med en trivselsundersøgelse?
Ja det er nok noget af det bedste man kan gøre for sine medarbejdere. Det er også det Arbejdstilsynet kan give påbud om at få gennemført.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close