Kontrol af trykluft

Trykluft bliver ofte anvendt i fødevareindustrien og medicinalproduktion. Trykluft bliver blandt andet brugt til pneumatisk procesudrustning, emballering af fødevarer, forskellige slags trykluftdrevne værktøjer samt ved laboratorieforsøg. 

Det er vigtigt, at gas- og trykluftinstallationer bliver håndteret med stor omhu. Trykluft bliver ofte anvendt kritiske steder i produktionen, hvor luftforureningerne kan have alvorlige konsekvenser. Vi anbefaler, at I regelmæssigt får foretager kontrol af trykluft. Selv små mængder forureninger kan f.eks. påvirke kvaliteten af fødevarer i negativ retning, hvilket kan have store konsekvenser for produktionen. 

Typiske forureninger
Ofte opstår forureningen af trykluften i indsugningsluften fra kompressorerne og fordelingssystemet. Årsagen hertil kan være luftindtagets placering, ikke tilstrækkelig filtrering, kompressoren eller et nedslidt/forurenet fordelingssystem.  

Kvalitetskrav

Før I nyindretter gas- eller trykluftinstallationer, bør i foretage en nøje vurdering af kvalitetsbehovet.

I bør stille jer selv en række spørgsmål om, hvilke krav I stiller til:

Ovenstående krav vil herefter indgå i jeres samlede beskrivelse for anlægget. Disse krav indgår herefter i den samlede beskrivelse for anlægget. I får dermed opstillet eksakte krav til installationen samt til leverandøren af anlægget. Kravene kan efterfølgende entydigt kontrolleres.

Kontrolmuligheder for trykluft service

Den international ISO-standard 8573 beskriver krav og målemetoder for indhold af vand, partikler og et olieindhold i trykluft. Du kan se de forskellige klasser i det nedenstående skema. Eurofins Miljø Luft kan foretage kontrol i henhold til denne standard.

Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatiks (BHP) vejledning, kan man blandt andet se forslag til trykluftkvalitet inden for en række udvalgte brancher:

  Partikler Vand Olie
Fødevare Industri      
Automatik (Cylindre, Magnetventiler) 1-5 4-5 1-3
Pakkemaskiner, tappekolonner 3-5 2-5 3
Trykluftværktøj i produktionslokale 1 2-3 1
Åndemiddelluft 1 3 1
Mejerier 1-3 1-3 1

Specielt indholdet af mikroorganismer i trykluften er et relevant parameter. Der findes på nuværende tidspunkt ikke kravværdier for dette parameter. Derfor bør I som virksomhed selv fastsætte jeres egne krav.  Parametre som organiske opløsningsmidler, nitrogendioxid, nitrogenoxid, kulmonoxid og kuldioxid kan også optræde som forureninger i trykluft.

Når vi udfører kontrolmålinger foregår det altid »on-site« med opsamlingsudstyr (blandt andet laserpartikeltæller og trykdugpunktsmåler). Derefter undersøger og analyserer vi de indsamlede prøver på vores laboratorium.

Hvis I skal have udført kontrol af trykluft, kan I altid kontakte os:

Michael Pedersen

Civilingeniør

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close