Trykluft i levnedsmiddelvirksomhed

Der bliver stillet større og større krav til levnedsmiddelvirksomhederne, og mange har ekstra kontrol udover den lovpligtige egenkontrol. Flere steder bliver der indført systemer til styring og sikring af kvaliteten, for eksempel HACCP og kvalitetssikring efter ISO 9000-serien. Desværre er kvaliteten af luft fra trykluftanlæg og ventilationsanlæg ikke altid i overensstemmelse med de krav, som virksomhederne stiller til andre anlæg. Der bliver stillet krav, når virksomheder nyindretter og indkøber tekniske installationer, men efterfølgende overser mange virksomheder behovet for kontrol og dokumentation af luftkvaliteten.

Kontrol af trykluft

Trykluft bliver som regel anvendt kritiske steder i fødevareproduktionen. Luftforureninger kan derfor få alvorlige følger. Normalt sikrer man trykluftkvaliteten ved at have en fornuftig opbygning af trykluftanlæggene – herunder valg af filtersystemer og placering af luftindtag. Derudover fastlægger man også relevante procedurer over vedligehold, service og løbende kontrol. 

I det seneste årti har man arbejdet efter den internationale ISO 8573 standard, som foreskriver en række parametre, som kan være årsagen til urenheder i trykluften. I standarden er der også beskrevet forskellige renhedsklasser. Derudover har brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik har udgivet en vejledning, som angiver forslag til kvaliteten af trykluften alt efter branche. Disse kriterier er relaterer til klasseinddelingen i standarden.

Når I som virksomhed udarbejder jeres kravspecifikationer, er det vigtigt at fastlægge, hvad trykluften skal benyttes til. Ved nyindretning samt vurdering af det eksisterende trykluftanlæg bør I starte med at foretage en vurdering af kvalitetsbehovet – og ud fra dette opstille de krav, som anlægget skal leve op til. I kan blandt andet arbejde ud fra hvilke:

  • parametre er vigtige i forhold til brugen af trykluften?
  • krav skal der stilles til renhed?
  • krav stilles til forsyningssikkerhed?
  • krav der bliver stillet til ydelse?

Ved at have besvare disse spørgsmål, kan I fremsætte eksakte krav til trykluftinstallationen. Det gør det også lettere efterfølgende at kontrollere de gældende krav.  

Ventilation

Det er vigtigt, at I har gjort jer klart, hvilke kvalitetsbehov I har til ventilationsanlægget. I mange tilfælde kan man nemlig drage paralleller mellem enheden af trykluft fra kompressoranlæg og renheden af indblæsningsluft fra ventilationsanlæg. Der bør naturligvis også være en sammenhæng mellem jeres krav og muligheden for at kontrollere disse. 

Kvaliteten af indblæsningsluften afhænger i høj grad af luftkvaliteten i ventilationsanlæggets luftindtag, de filtre I anvender og at filtrenes effektivitet løbende bliver kontrolleret. Filtrene (mikrofiltre, finfiltre samt HEPA-filtre) er allerede blevet testet af leverandøren, og de lever således op til en række krav. Men det er ikke altid, at indblæsningsluften ved drift lever op til jeres krav. Det kan skyldes manglende kontrol af filtrene eller at de er blevet beskadiget. Disse skader kan være sket under transport, eller da filtrene blev sat op. 

Man kan dog kontrollere filtrenes effekt (også kaldet partikeludskilningsgrad) ved at lave en måling af antallet af partikler, som passerer gennem filtret. Ud fra denne måling kan man bestemme partikeludskilningsgraden.

I renrum er luftkvaliteten meget afhængig af de filtre, som I anvender. Normalt bliver renheden i renrum fastlagt ud fra de internationale standarder. De 2 mest normalt samt anvendte standarder er FD2092, som er en ældre standard, og ISO/EN 14644. Bliver kontroller udført i henhold til disse to standarder, bliver den lavet med en laser partikelanalysator.

Forslag til trykluftkvalitet i praksis

Fødevareindustri Partikler Vandindhold Olie
Automatik (aktuatorer, cylindre, magnetventiler) 1-5 4-5 1-3
Pakkemaskiner 3-5 2-5 3
Tappekolonner 3-5 2-5 3
Trykluftværktøj i produktionslokale 1 2-3 1
Trykluftværktøj i værksted 4-5 4-5 4
Åndemiddelluft 1 3 1
Mejerier 1-3 1-3 1


ISO 8573-1 klasser

Partikler Vandindhold Restolie
Klasse μm mg/m3 TDP g/m3 * mg/m3
1 0,1 0,1 -70 0,003 0,01
2 1 1 -40 0,15 0,1
3 5 5 -20 0,88 1
4 15 8 3 6 5
5 40 10 7 7,8 25
6 x x 10 9,4 x
7 x x x x x

*: m3 er komprimeret luft

Du kan læse mere om teknisk kontrol hos Eurofins Miljø Luft her

Kontakt os, hvis I har brug for kontrol af trykluft i jeres virksomhed:

Michael Pedersen

Civilingeniør

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close